عاشقی کار تو نبود من عاشقت بودم بس  .........................................  .......................  همه احساس من و کشتی تو بر  پای هوس  ...........................................  ................................اما هنوز دوست دارم به جون اونکه دوست داری  ........................................................... .............وقتی که اسم تو میاد شکسته میشه این قفس   ........................................................................  ..................اما هنوز دوست دارم به جون اونکه دوست داری  .........................................................  ................وقتی که اسم تو میاد شکسته میشه این قفس    ........................................................................ بهش بگید پیشم نیاد  ..........................       ..........................          ....................     ...............      .....     بگید که رفت مسافرت    .....................................................................................................به پای عشق الکی هرچی که داشت    ....................    .............................................  ..............  گذاشت و رفت بهش بگید همین روزا  ..................................       ......................             توی دلم میکشمش    ..................................................       .............................خدانیار اون روز بی افته چشمام توی چشمش    ..............................      .........................                        دیون بود   ...................................                ............................                               اما دلم  دیونه تر از عشق او   ...............................................          .................................                                                قلب و زد به نامشو      ............................................         ..........                                                                 .........پر زد رفت بی نشون   ........................................      ..................                               بهش بگید چقدر دوستش دارم   .......................................         ............................ بهش بگید  اسمشو روی لبهام میزارم     .................................................     ...............................بهش بگید بیشم نیاد      ....................................          ......................                       بهش بگید رفت مسافرت   .............................................. ...............................................بهش بگید همین روزا توی دلم میکشمش .......................................................................................بهش بگید .......؟؟؟............................................................................................................................                                                                                                                                                                                   
جمعه یازدهم 2 1388
X